na KASEL-12120000000082 20121219082841.0 181109||||||||| | ||| |||| ||ind|| 978-979-756-898-9 0010-121200000000082 KSPDBAN ind [20] 618.2 618.2 Rur k Rury Narulita Sari Konsep kebidanan / Rury Narulita Sari Ed. 1, Cet. 1 Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012. ix, 167 hlm. ; 23 cm. Kebinanan KSPDBAN 865 - 870/BPAD/APBD/UM/10/12 [6]