Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan QARDLAWI, Syekh Muhammad Yusuf El - text Surabaya Bina Ilmu 1996 ind 0 ISLAM PERUBAHAN SOSIAL