na KASEL-06100000019635 20140120085302.0 a ||| | 181108| ||| | ind 979-3858-40-0 0010-061000000019635 [22] 2x5.1 2X5.1 Ich s ICHWAN ISHAK Sistema berlian 12 : ikhtiar meraih sukses dengan akhlak mulia, kepemimpinan & komunikasi Cet. 1 Jakarta Grafindo Khazanah Ilmu 2008 334 hlm. ; 23 cm. 0 AKHLAK IRWAN, Wahyudi 6705/BPAD/UM/12.09