na KASEL-06100000005554 20150226090021.0 a ||| | 181108| ||| | ind 979-8581-78-4 0010-061000000005554 KSPDBAN ind a-io--- [22] 302.234 5 302.234 5 War k WARDHANA, Veven SP. Kapitalisme televisi dan strategi budaya massa / Veven Sp Wardhana ; editor, Utjuk R.E Cet.1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1977 x, 304 hlm. ; 21 cm TELEVISI - ASPEK SOSIAL Utjuk R.E KSPDBAN 093/BPAD/Rtn/7/02